Privacy statement sollicitanten

Privacy statement sollicitanten

Inleiding

Dit is het privacystatement sollicitanten van Vending@Work B.V.

Door dit privacystatement sollicitanten informeert Vending@Work B.V. de sollicitanten over het verwerken van persoonsgegevens en de manier waarop er met gegevens wordt omgegaan. Hiermee voldoet Vending@Work B.V. aan de informatieplicht.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

Vending@Work B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Vending@Work B.V. hecht veel waarde aan privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen rechtmatig verkregen gegevens worden verwerkt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door u aan Vending@Work worden verstrekt worden alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om uw sollicitatie te bespreken
  • U te informeren over de voortgang van de sollicitatie
 
Verwerking van de persoonsgegevens

Vending@Work B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

  1. Algemene gegevens van de sollicitant (bv. naam, geslacht, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
  2. Opleidingsgegevens
  3. Arbeidsverleden
  4. Motivatiebrief

Vending@Work B.V. verwerkt geen gevoelige gegevens van sollicitanten, zoals bijvoorbeeld gegevens over etniciteit, seksuele geaardheid, politieke geloofsovertuiging of gezondheid.

Doorgifte persoonsgegevens

Vending@Work B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens

V@W bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werving. Na het sluiten van de vacature worden uw gegevens voor maximaal twee weken bewaard. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vending@Work B.V. vindt privacy belangrijk en daarom doet zij haar uiterste best om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Alleen personen die voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of de uitvoering van geldende wet- en regelgeving toegang moeten hebben tot persoonsgegevens hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Datalekken

Van een datalek is sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden meldt Vending@Work B.V. dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is genomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als dit later dan 72 uur gebeurt wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Wanneer het datalek een hoog risico met zich meebrengt meldt Vending@Work B.V. dit aan de betrokkenen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vending@Work B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vendingatwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vending@Work B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opmerkingen, vragen en klachten

Indien je opmerkingen, vragen of klachten hebt over dit privacystatement of de manier waarop Vending@Work B.V. uw gegevens registreert, verbruikt en verwerkt kunt u dit aangeven via personeelszaken@vendingatwork.nl. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact opnemen.

Aanpassen privacystatement

Vending@Work B.V. kan dit privacystatement aanpassen. De meest recente versie is altijd beschikbaar via www.vendingatwork.nl.

Offerte aanvragen

Wil je een voorstel voor het leveren, plaatsen en onderhouden van een verkoopautomaat? Vraag nu een offerte aan en we sturen je een concreet voorstel voor jouw organisatie en locatie(s).